شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران

۲۷ فروردین ۱۴۰۳
ایفیــک، یــک هلدینــگ اقتصــادی اســت کــه بــه عنوان تنهــا نهــاد رســمی دولتــی متولــی سرمایه گذاریهای خارجی ایران، مدیریت و کسب منفعت از داراییهای خارجی کشور را بر عهده دارد. راهبرد شرکت بر این فرض مهم استوار گردیده است که سرمایه گذاریهای صورت گرفته علاوه بر نســل حاضر، به آیندگان نیز تعلق دارد. بر این اساس در راســتای صیانت از منافع ملی، انتخاب فرصت های ســرمایه گذاری با هدف خلق ارزش پایدار و بازده بهینــه مبتنی بر مطالعات امکان سنجی دقیق، رعایت اصول مدیریت ریسک و تقویت شفافیت صورت می گیرد. طبق قانون تأسیس و اساسنامه ی شرکت، جغرافیای اصلی فعالیت ایفیک، خارج از مرزهاست؛ بر این اســاس میکوشــد تا با ســرمایه گذاری راهبردی در کشــورهای هدف، به تســهیل و تقویت صادرات کالا و خدمات از یک سو و تأمین نیازهای اساسی وارداتی کشور از سوی دیگر کمک نموده و افزایش نفوذ اقتصادی و تراز تجاری دو جانبه با این کشورها را هدف قرار خواهد داد. علاوه بر این با بهره گیری از ظرفیتهای پیش بینی شده در اســناد فوق، ایفیک، افزایش جریان ســرمایه گذاری خارجی به داخل کشــور را با مشــارکت ســرمایه گذاران خارجــی از طریــق ابزارها و نهادهای مالی نظیر صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دنبال مینماید.
https://www.ific.org.ir/u/12C
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.