آگهی مزایده و مناقصه

در حال حاضر شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران آگهی مزایده و مناقصه فعالی ندارد.