فراخوان طرح های پژوهشی

در حال حاضر شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران فراخوان طرح های پژوهشی ندارد.