میثم بیات

میثم

بیات

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

عضو موظف هیات مدیره

عضو موظف هیات مدیره شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران

عضو موظف هیات مدیره شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران
تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳