حسین قربانزاده

حسین

قربانزاده

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳