حسین کیانی زاده

حسین

کیانی زاده

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

مدیرعامل

مدیرعامل مدیره شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳