اسلایدر2
اسلایدر1
اسلایدر 4
اسلایدر5

شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران

ایفیــک، یــک هلدینــگ اقتصــادی اســت کــه بــه عنوان تنهــا نهــاد رســمی دولتــی متولــی سرمایه گذاریهای خارجی ایران، مدیریت و کسب منفعت از داراییهای خارجی کشور را بر عهده دارد. راهبرد شرکت بر این فرض مهم استوار گردیده است که سرمایه گذاریهای صورت گرفته علاوه بر نســل حاضر، به آیندگان نیز تعلق دارد. بر این اساس در راســتای صیانت از منافع ملی، انتخاب فرصت های ســرمایه گذاری با هدف خلق ارزش پایدار و بازده بهینــه مبتنی بر مطالعات امکان سنجی دقیق، رعایت اصول مدیریت ریسک و تقویت شفافیت صورت می گیرد. طبق قانون تأسیس و اساسنامه ی شرکت، جغرافیای اصلی فعالیت ایفیک، خارج از مرزهاست؛ بر این اســاس میکوشــد تا با ســرمایه گذاری راهبردی در کشــورهای هدف، به تســهیل و تقویت صادرات کالا و خدمات از یک سو و تأمین نیازهای اساسی وارداتی کشور از سوی دیگر کمک نموده و افزایش نفوذ اقتصادی و تراز تجاری دو جانبه با این کشورها را هدف قرار خواهد داد. علاوه بر این با بهره گیری از ظرفیتهای پیش بینی شده در اســناد فوق، ایفیک، افزایش جریان ســرمایه گذاری خارجی به داخل کشــور را با مشــارکت ســرمایه گذاران خارجــی از طریــق ابزارها و نهادهای مالی نظیر صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دنبال مینماید.

ماموریت، اهداف، چشم انداز

اطلاعات بیشتر

چشم انداز:
• ایفیک در چشم انداز 2030 میلادی: یک شرکت سرمایه گذاری قابل اتکا و مرجع در تراز جهانی است.
• شریک راهبردی مطمئن شرکتهای معتبر داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در خارج و داخل ایران است.

ماموریت:
• صیانت، مدیریت، ساماندهی و مولدسازی سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور.
• کمک به ارتقاء و تقویت جایگاه ایران در تعامالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه و همسو.
• توسعه صادرات و افزایش تراز تجاری و همچنین تأمین نیازهای اساسی کشور در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با انجام سرمایه گذاری های راهبردی.

اهداف:

• سرمایه گذاری در کشورهای هدف با رویکرد توسعه صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای اساسی کشور.
• جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال دانش فنی از طریق ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری در کشور .
• ساماندهی سبد سرمایه گذاری موجود، خروج از سرمایه گذاری های دارای بازده اندک و ریسک زیاد .
• کمک به دولت در راستای ارتقای تابآوری و مقابله با تحریم های خارجی.

راهبردها و سیاست ها

اطلاعات بیشتر

در مسیر نیل به چشم انداز، مأموریت ها و اهداف، ایفیک خواهد کوشید تا راهبردهای ذیل را در یک بازه ی زمانی 7 ساله (تا افق 2030) اتخاذ و تعقیب نماید:
تقویت دیپلماســی اقتصادی در قبــال کشــورهای هــدف بــا اولویت کشــورهای همسایه، همســو و هم پیمان از رهگذر ســرمایه گذاریهای مشترک؛ نهادســازی مالــی ( ماننــد بانــک، بیمــه، لیزینــگ، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، ابزارهای پرداخت )، تقویت شــراکت راهبــردی با شــرکت هــای بزرگ خارجی جهت سرمایه گذاری مشترک در ایران با رویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجــاد ظرفیتهــای صادراتی، انتقال دانش فنی تأمین مالی شرکت های ایرانی، کمک به پیشتازی اقتصاد ملی از رهگذر تجاری سازی طرحهــای دانــش بنیــان ایرانــی و فناوریهای نوین در عرصه ی بین المللی؛ بهــره گیــری از دارایــی شرکت در داخل و خارج از کشور در راستای خلق ارزش و تأمیــن منابــع مالی جدید، شایسته گزینی نمایندگان در شرکت های سرمایه پذیر، توســعه ی ســرمایه گــذاری زیرســاختی خارجــی و داخلــی جهــت افزایــش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمیــن دانــش فنــی و نیازهای اساســی کشــور به کالاهــا و خدمــات راهبــردی، تقویت شــراکت راهبــردی بــا نهادهای مالی داخلی و شرکت های بزرگ تولیدی ایرانی جهت سرمایه گذاری زیرساختی در خارج از کشــور با هــدف تأمین مواد اولیــه و نهــاده هــای مــورد نیــاز کشــور، مولدسازی دارایی ها و مطالبات جمهــوری اســامی ایــران در خارج از کشور در قالب سرمایه گــذاری مشــترک و واردات محصــوالت مــورد نیاز کشــور، ساماندهی ســرمایه گذاریهای کم بازده یــا ناســازگار بــا سیاســت های شرکت و تهاتر دارایی های شرکت در کشــورهای پرخطر با سرمایه گذاری خارجی در ایران یا کشورهای همسو و سا زمانـدهی زیرســاختهای علمــی و فنــی تصمیمســازی شــرکت در خصــوص سرمایه گذاریهای خارجی.