ارائه تسهیلات تجاری

تسهیلات ارزی از طریق شرکتهای خارجی وابسته به ایفیک

تسهیلات ارزی از طریق ایفیک به شرکتهای خارجی

ارائه ضمانتنامه های بانکی داخلی و خارجی