شیوه تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری ایفیکاستفاده از منابع ایفیک و شرکت های زیرمجموعه آن

برای هرگونه درخواست تأمین مالی پروژه ها از شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران یا شرکت ها و مؤسسات مالی و اعتباری زیرمجموعه آن، متقاضی می بایست طی یک نامه اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت متقاضی، مراتب را به مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران اعلام نماید و همچنین گزارشی از مشخصات پروژه مورد نظر را به زبان انگلیسی و با رعایت استانداردهای بانکی بین المللی (Bankable) ارائه نماید. جهت دسترسی به عناوین اطلاعات مورد نیاز برای درج در گزارش پیوست نامه، اینجا کلیک کنید.

   برای استفاده از منابع شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران، علاوه بر موارد فوق، ارائه ضمانتنامه بانکی ارزی بدون قید و شرط از بانک های معتبر نیز الزامی می باشد.

  توجه: ارائه این گزارش هیچگونه مسئولیتی را برای شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و یا شرکت ها و مؤسسات زیرمجموعه آن ایجاد نمی کند.