پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

 

 سبد سرمايه گذاری

 
الف) نمودار توزيع قاره‌اي
بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي ايفيك به ترتيب در چهار قاره‌ي اروپا، آفريقا، آسيا و آمريكاي جنوبي صورت گرفته است. تخصيص بخش قابل توجهي از پرتفوي به قاره اروپا به علت تملك 100 درصدي شركت ايهاگ در آلمان است. تعداد شركت‌هاي سرمايه‌پذير در چهار قاره مذكور مجموعا 21 شركت مي‌باشد كه در 18 كشور متمركز شده‌اند.

 
 
ب) توزيع بخشي سبد دارايي‌ها
 سرمايه‌گذاريهاي ايفيك به تفكيك حوزه فعاليت (برحسب سهم ارزش از كل دارايي) عبارت است از:
1)    صنعت: شامل 8 شركت سرمايه‌پذير با 77% سهم از كل سبد دارايي.
2)    بازار دارايي‌ها و خدمات مالي:  شامل 9 شركت سرمايه‌پذير با 17% سهم از كل سبد دارايي.
3)    مخابرات و IT :​  شامل4 شركت سرمايه‌پذير با 6% سهم از كل سبد دارايي.