پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

 

 پیام مدیرعامل

 
بسمه تعالی
فرآیند جهانی شدن و تبدیل دنیا به دهکده واحد، باعث همگرایی قابل توجه در کلیه حوزه‌ها از جمله اقتصاد و روابط تجاري در سطح بین‌المللی شده است. امروزه کشورهاي دنیا بوسیله یک شبکه اقتصادي بسیار گسترده با یکدیگر متصل شده‌اند و تأثیرپذیري اقتصادهاي ملی و درهم‌آمیزي آنها در اقتصاد جهانی به گونه‌اي است که امکان رشد و توسعه اقتصادي تنها در سایه تعاملات بین‌المللی و حضور در شبکه جهانی اقتصاد امکان پذیر می‌گردد.
شرکت سرمایه گذار‌يهاي خارجی ایران(IFIC) یکی از ابزارهاي توسعه اقتصادي دولت جمهوري اسلامی ایران است که به صورت انحصاري مأموریت دارد با توسعه مناسبات اقتصادي و انجام سرمایه گذاري‌هاي راهبردي بین‌المللی نسبت به صیانت و مولدسازي دارائی‌هاي دولت در خارج از کشور اقدام نمايد. ماموريت‌هاي اصلي IFIC به اعتبار قوانين مربوط به تاسيس آن، صيانت از دارايي‌هاي خارجي دولت و انجام سرمايه‌گذاري‌ يا مشاركت در حوزه‌هاي اقتصادي در خارج از كشور مي‌باشد و در ايفاي اين نقش، همكاري با شركت‌هاي توانمند را مغتنم شمرده و از آن استقبال مي‌نمايد.